Home » فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار

چهار سناریو محتمل برای بهبود فضای کسب و کار

در بررسی رکود اقتصادی و سناریوهای محتمل برای بهبود فضای کسب و کار ابتدا بایست بدانیم مردم دنیا با شدیدترین کاهش اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ مواجه هستند. اما این کاهش چه مدت به طول خواهد انجامید؟ و مسیر بازگشت بهبود به فضای کسب و کار اقتصاد جهان…

ادامه مطلب