4 الگوی رفتاری یک رهبر

۴ الگوی رفتاری رهبران بزرگ

تمامی رهبران دارای یک الگوی رفتاری چهارگانه می‌باشند، پس برای اینکه بعنوان یک رهبر بتوانید مهمترین کار خود را انجام دهید، مهم نیست که سن شما ، نقش شما ، موقعیت شما ، عنوان شما ، حرفه شما یا وضعیت شما چگونه باشد ، باید قوی صحبت کنید، مسئولیت پذیری ایجاد کنید و از فعالیت‌ها

رهبری تیم ، قسمت سوم

در بحث رهبری تیم خوب باید بتواند تیم را به درستی راهنمایی کند.  بدانید که در مورد چه چیزی صحبت می کنید. اگر اعضای تیم شما به اندازه شما راه را ندانند ، چگونه باید بفهمند که چه کاری انجام دهند؟ به عنوان رهبری تیم ، ابتدا باید تحقیق انجام دهید ، بیشترین اطلاعات را

رهبری خوب تیم (قسمت دوم)

با رهبری خوب احترام را بدست بیاورید و آن را درخواست نکنید. به احتمال زیاد ، شما نقش خود را در موقعیت رهبری خوب به دست آورده اید. این سمت به شما داده نشده است زیرا این حق شما بوده است. شما مسئولیت تیم را بر عهده دارید، موقعیت شما به عنوان رهبر باید مورد

چگونه یک رهبر خوب در تیم باشیم

در مشاغل کنونی که در آن هر کارمند از نزدیک مورد سنجش قرار می گیرد ، برای اینکه قادر باشید یک کار موثر انجام دهید، رهبری تیم بسیار مهم است. رهبر بودن در یک تیم خوب مستلزم گوش دادن و برقراری ارتباط با تیم خود ، احترام گذاشتن به ایده ها و حرف های دیگران