4 الگوی رفتاری یک رهبر

۴ الگوی رفتاری رهبران بزرگ

تمامی رهبران دارای یک الگوی رفتاری چهارگانه می‌باشند، پس برای اینکه بعنوان یک رهبر بتوانید مهمترین کار خود را انجام دهید، مهم نیست که سن شما ، نقش شما ، موقعیت شما ، عنوان شما ، حرفه شما یا وضعیت شما چگونه باشد ، باید قوی صحبت کنید، مسئولیت پذیری ایجاد کنید و از فعالیت‌ها